Driving ,

หลักสูตรสอนขับรถเกียร์ออโต้

5500 ฿

หลักสูตรสอนขับรถเกียร์ออโต้ (15 ชั่วโมง)
ราคา 5,500 บาท

สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. เรียนได้ทั้งรอบเช้า – รอบค่ำ มาตรฐานราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม

1.วิชาที่สอน หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
– กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
– กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
– กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
– กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ

2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
– มารยาทการขับรถยนต์
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์ จำนวน 1 ชั่งโมง
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน
ภาคปฏิบัติ
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถยนต์ จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
– การให้สัญญาณ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
– การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
2) การฝึกหัดขับรถตามท่าต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

2. หลักสูตร หลักสูตรสอนขับรถยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก
3. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการขับขี่รถยนต์

เวลา                                                   ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ
08.00 – 08.30 น.                           ปฐมนิเทศ
08.30 – 10.30 น.                             ( 2 ชั่วโมง ) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง กฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถ และ กฎหมายว่า
ด้วยการประกันภัยและความรับผิดชอบ
10.30 – 10.45 น.                             พัก
10.45 – 12.00 น.                             ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
( 1 ชั่วโมง 15 นาที )                          – เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
12.00 – 13.00 น.                            พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.                            – มารยาทการขับรถ
( 1 ชั่วโมง )                                       สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
14.00 – 15.00 น.                            ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์
( 1 ชั่วโมง )                                      – ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
15.00 – 17.00 น.                           ทดสอบภาคทฤษฎี
1 – 3                                               – การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
– การให้สัญญาณ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
– การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4 – 7                                               – การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
8 – 10                                             ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ
( วันอาทิตย์ )                                  ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบก
4. เปิดทำการทุกวัน

5. การทดสอบ หลักสูตรขับรถยนต์
1. การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 % โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล
2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ร้อยละ 90 %
3. การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่านสามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่ และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน 30 วัน นับจากวันสอบในครั้งแรก

6. การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียน
ครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสมัครเรียน โดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก

 


ติดต่อเรา

สอบถามหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี้

โรงเรียนสอนขับรถแอดว๊านซ์304

ที่อยู่  558 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

 Telephone : 099-1702666 , 099-1702777

 Line id : 0991702666

 Facebook : advance304s

ดูวีดีโอ
Go to LOCATION
When & Where

ปราจีนบุรี

หลักสูตรขับรถเกียร์ออโต้

ปราจีนบุรี

October 11, 2017

from 06.00 - 21.00 น

สอบถามจองรอบเรียน